Amsterdam Schellingwoude
Het park is open vanaf de zomertijd tot de wintertijd.

Verslag Buitengewone Ledenvergadering Rust en Vreugd 16 maart 2024

In 2023 heeft – op uitnodiging van het bestuur - een aantal tuinders van het Volkstuinpark Rust & Vreugd zich enthousiast opgeworpen om na te denken over de toekomst van het tuinpark.
Zij hebben zich verenigd in de Toekomstcommissie. De uitdaging was plannen te ontwikkelen om ons tuinpark toekomstbestendig te maken onder andere door verbetering van de
toegankelijkheid en verblijfswaarde voor anderen dan alleen de tuinders zélf. Op 16 maart 2024 heeft een kerngroep van die commissie op een Buitengewone Ledenvergadering een
concept samenvatting van de plannen gepresenteerd, die door de verschillende leden van de toekomstcommissie waren geformuleerd. Deze plannen waren samengebracht in het Plan van
aanpak tuinpark Rust en Vreugd en vooraf via de stuifmail bij iedereen onder de aandacht gebracht.

Omdat de realisatie van dit plan en eigenlijk de toekomst van onze vereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers ging het tweede deel van de bijeenkomst vooral daarover. In een
buitengewoon plezierige discussie over de mogelijkheden om de toekomst op een eigentijdse manier tegemoet te treden kwamen de taken en activiteiten aan de orde. We spraken
respectievelijk over (1) de taken van de bestuursleden, (2) het beheer en onderhoud van het tuinpark, (3) het Parkhuis (de kantine), (4) de kunst en cultuurmiddagen, (5) de expeditie Rust
& Vreugd en de tuintrail 2024, (6) de activiteiten voor de jeugd en (7) de manier waarop de communicatie over dit alles zouden kunnen verbeteren, zowel naar de leden toe, naar de
omgeving van ons tuinpark, naar collega-tuiparken, naar de Bond van Volkstuinders en naar de Gemeente Amsterdam.

Ook spraken we over het Plan Parkplein en kwamen tot de conclusie dat het gesprek daarover verder gevoerd en het denken erover verder doordacht moet worden. Vragen over de mate
van verharding, over de status als volkstuinpark of plezierpark, over de financiën en over eventuele fasering en timing konden in deze meeting niet afdoende besproken worden en
komen ongetwijfeld terug in een later stadium.

Het thema van de centrale rol die het Parkhuis speelt in alle activiteiten en de noodzaak tot het intensiveren van de inspanningen om vrijwilligers te werven kwamen keer op keer terug. Het is
plezierig om te melden dat in het kielzog van de vergadering al direct een aantal nieuwe vrijwilligers zich meldde voor het Parkhuis en de evenementen. Boter bij de vis, maar het
enthousiasmeren ook van die tuinders die er niet bij konden zijn op 16 maart blijft een prioriteit.

Al met al bleek er veel enthousiasme bij de aanwezigen en grote instemming om het plan van aanpak namens onze tuin naar de bond en de gemeente sturen. Zonder meer positief is dat
het Bestuur de gelegenheid van deze buitengewone ledenvergadering te baat nam om formeel in te stemmen met de conceptplannen, het Parkplein uitgezonderd. Daarover hoeven
we dus geen discussie of stemming te organiseren voor de ALV van 20 april. Het zal ongetwijfeld even aan de orde komen, maar niet als beslispunt.

Op de volgende pagina hebben we de aandachtspunten en suggesties samengevat, die langskwamen in het gesprek en tenslotte daarna nog, ter herinnering hebben we de flappen
afgebeeld die we hadden opgehangen ter ondersteuning van het gesprek van 16 maart. Het zal duidelijk zijn dat de flappen ons hielpen het gesprek wat in te kaderen, maar we claimen
met de dikke stiften geenszins een uitputtende volledigheid.

To be continued …


Aandachtspunten / suggesties / ideeën
- Inrichten groepsapp per commissie
- Incidentele bardienst, bijvoorbeeld 1x per maand
- Communicatie: nadenken over de “Inburgering” van de term Parkhuis
- Optie onderzoeken voor Taalcursussen in het Parkhuis
- Ontwikkelen deskundigheid bij tuinders inzake Expeditie Rust en Vreugd
- What about Keramiek op woensdag en/of yoga op zondagochtend?
- Vrijwilligers gevraagd voor inhoud en beheer website (kandidaat terstond Ivo, tuin 17)
- Bereik jonger publiek via Instagram of TikTok
- Communicatie: Afstemmingsdiscipline tussen de verschillende communicatie uitingen (krantje, website, social media, mond-op-mond, div. commissies), zowel naar binnen als naar buiten
- Denk eens na over een postcode app
- Maak een plan voor het bereiken van de vanmiddag afwezigen om zich ook betrokken te tonen
- Maak een berichtenselectie voor aspirant-leden
- Maak meer en gerichter reclame voor werving vrijwilligers op de website
- Stel een jaarplanning op voor gebeurtenissen van alle commissies en evenementen
- Bericht over de toneelvoorstelling Rust en Vreugd
- Werf vrijwilligers voor Jeugd en Vreugd, ook buiten het Tuinpark (met name vaders zijn gewenst)
- Voorbereiden ontvangst op ons tuinpark van deelnemers aan de opening van de TuintTrail
- Noord op 11 mei (promotie voor ons park): Lena, Inge, Sjarifah, Marianna, Theo
- Parkplein, niet iets voor de komende ALV, maar we worden wel uitgenodigd om mee te denken en het zoeken naar balans tussen het park als natuurtuin, verblijf tuin en plezier tuin en tussen groen en verhard.