Op zaterdag 21 mei om 10:00 uur houden we in de kantine de Algemene Leden Vergadering.

Dit is de agenda:

 1. Opening:
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. notulen Begrotingsvergadering 2021
 5. Jaarverslag secretaris 2021
 6. Jaarverslag bouwcommissie 2021
 7. Jaarverslag tuincommissie 2021
 8. Jaarverslag kantinecommissie 2021
 9. Jaarverslag werkgroep ecologisch beheer 2021
 10. Jaarverslag jong Rust en Vreugd 2021
 11. Bespreking financieel jaarverslag 2021
 12. Verslag Kascommissie
 13. Goedkeuring en decharge financieel jaarverslag 2021
 14. Versnelde afschrijving
 15. Aftredend en niet herkiesbaar M Naaykens Secretaris
 16. Voorstel nieuwe secretaris Geoffrey Meijerman
 17. Uitbreiding werkbeurten met ingang 2023
 18. Beleid afdelingsbestuur
 19. Uitleg over beheer kantine door commissie en uitleg commissie voor de toekomst Rust en Vreugd
 20. Voorstel van A Soeterik tuin 028 Electra aanleg op de tuin.
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

Toelichting op de agenda:
ad 4) De notulen van de Begrotingsvergadering van november 2021, zijn opgenomen in het lentenummer 2022van het verenigingsblad “Uit en Thuis op Rust en Vreugd” en staan op de website van Rust en Vreugd en zijn per stuifmail verstuurd
ad 10) Er is geen verslag, dit door de corona epidemie
ad 14) zie uitleg penningmeester
ad 16) Er is 1 kandidaat namelijk Geoffrey Meijerman tuin 036
ad 17) Omdat bij ons meer dan de helft openbaar groen is blijft er (namelijk 37808 m2) veel werk liggen, daarnaast zijn er veel werkzaamheden aan de gebouwen, bruggen hekken en banken, deze werkzaamheden werden voorheen door vrijwilligers gedaan, dit is helaas steeds minder. Het voorstel is dan ook om de werkbeurt tijd naar 3 uur per werkbeurt te brengen.
ad 20) Preadvies bestuur niet doen, daar de kosten hiervoor aanzienlijk zijn.

Mocht u iets willen insturen dan kan dat naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De stukken behorende bij de vergadering volgen via de stuifmail.
De stukken zijn voor leden te downloaden via het menu "onderwerpen" onder "ALV 2022". (dit geldt voor tuinders die kunnen inloggen)

Wilt u zich inschrijven als aspirant-lid van ons tuinpark dan is dat in seizoen 2022 weer mogelijk.
Volg deze link en u komt op de pagina waar alle informatie hierover staat.

Gezien de 1.5 meter maatregel hebben we er wel voor gekozen om de ledenvergadering via de digitale snelweg,
vergelijkbaar met de vorige ledenraadpleging, te laten plaatsvinden.
Je zult dus de agenda en stukken binnenkort via de email en ons magazine ontvangen.
Daarna kunnen er via email vragen gesteld worden en zal een online stemmingsformulier gedeeld worden.
Over het proces en de tijdslijnen zal nog een stuifmail verstuurd worden.


Beste Amsterdammers en overige geïnteresseerden,
Het is zover: de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is klaar. Op 12 januari heeft het college van burgemeester & wet- houders ingestemd met vrijgave van deze visie en de bijbehoren- de omgevingseffectrapportage. De tervisielegging vindt plaats van donderdag 21 februari tot en met 3 maart 2021. We zijn benieuwd naar de reacties en kijken uit naar goede gesprekken over deze ontwerp-Omgevingsvisie!

De stad groeit, er ontstaan nieuwe wijken en de bestaande stad verdicht. De komende jaren neemt het inwoneraantal toe en de verwachting is dat ook het bezoekersaantal en de werkgelegenheid van de stad blijven stijgen, zeker op de langere termijn. Dit betekent dat de behoefte aan (bovenwijks) groen toeneemt.
Om in deze behoefte te voorzien is het noodzakelijk dat er in de plannen voor de gebiedsontwikkeling rekening wordt gehouden met voldoende omgevingsgroen en nieuwe bovenwijkse groenvoorzieningen. Hiervoor zijn tijdige planvorming en het reserveren van middelen nodig. Concreet betekent dit dat de gemeente op structurele wijzewil werken aan het (investeren in) bovenwijks groen. Dit doen we onder meer met dit Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Bovenwijks Groen 2021–2025: Investeren in stedelijk groen van Amsterdam.

In de te downloaden documenten hieronder (klik op de groene tekst) vind u de antwoorden van de stad n.a.v. de inspraakronde die gehouden is op de Groenvisie 2050.

Nota van beantwoording advies & inspraak op de Inspraakversie Groenvisie 2050 Een leefbare stad voor mens en dier

Nota van beantwoording inspraakreacties burgers en organisaties en antwoord

De ambitie in de Groenvisie ten aanzien van volkstuinparken, staat uitgebreid beschreven in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, die tegelijk met de Groenvisie ter inspraak heeft gelegen. Voor uitgebreide beantwoording van de reacties wordt verwezen naar de Nota van Beantwoording Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. (ten tijde van verschijnen 12-11-2020 nog niet bekend bij uw bestuur)

 

Beste tuinder / bezoeker van de website,

hieronder vind u het begeleidende schrijven dat hoort bij de nota van beantwoording op de uitvoeringsstrategie volkstuinen. Onder dit schrijven vindt u de nota van beantwoording om te kunnen downloaden en u vindt de gewijzigde uitvoeringsstrategie.

Het is belangrijk voor uw bestuur om te weten hoe u denkt over deze uitvoeringsstrategie. Heeft u opmerkingen of toevoegingen waarvan u vindt dat het bestuur het moet weten, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt het begeleidend schrijven overslaan, echter is dit uiteraard niet te adviseren.

 

Alle leden zijn uitgenodigd om in te loggen en de menukop "ALV 2020" te selecteren. Daar vind u de uitnodiging voor de ledenvergadering en de agenda.

Leest alsublieft geduldig het gehele item.

update 05-10-2020: een groot aantal stukken zijn vanaf heden te dowloaden. scroll hiervoor geheel naar beneden zodra je in ALV 2020 bent.

update 08-10-2020: Alle stukken staan compleet op de website onder menukop "ALV 2020". Alle stukken staan gebundeld in het de Uit en Thuis hefst editie, deze is te downloaden via menu "Leesvoer".

Zienswijze Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid


Aan de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam
Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam
Amsterdam, 23 juni

Betreft: zienswijze Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Geachte raad,


Hierbij maak ik namens het bestuur van tuinpark Rust & Vreugd onze zienswijze kenbaar over het concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. We hopen van harte dat onze punten van aandacht en zorg meegenomen worden in de verdere aanscherping van jullie Uitvoeringsstrategie Volkstuinen.

1. De praktische haalbaarheid van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

In grote lijnen omarmen wij de uitgangspunten van de Uitvoeringsstrategie.
Wel hebben wij bedenkingen over de praktische haalbaarheid. Los van de financiële haalbaarheid (zie punt 7) wordt veel extra verantwoordelijkheid bij het bestuur en een kleine groep van andere vrijwilligers neergelegd. Want zoals elke vereniging is ook bij ons tuinpark slechts een klein deel van de leden daadwerkelijk actief betrokken bij het verenigingsleven. Hetzelfde geldt ook voor mogelijke participatie van de buurtbewoners bij activiteiten of de organisatie van gezamenlijke activiteiten. Meerdere malen hebben we activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd en elke keer was de opkomst buitengewoon laag. We maken ons dan ook zorgen over de praktische haalbaarheid van de Uitvoeringsstrategie.

Wordt er niet teveel verwacht van een kleine groep actieve leden? 
En passen de verschillende ideeën wel in de huidige statuten van de Bond van Tuinders en regelgeving van de gemeente Amsterdam zelf?

- Aan welke criteria moet dit Plan van Aanpak voldoen?
- Wie keurt dit Plan van Aanpak goed?
- Hoe wordt dit proces op een transparantie en objectieve manier doorlopen?
- Wat gebeurd er wanneer het Plan van Aanpak niet voldoet?
- Zijn de statuten van de Bond van Tuinders bij jullie bekend?
- Hoe gaan we om met de huidige statuten van Bond van Tuinders?

2. Duur van het huurcontract

Het is fijn dat de volkstuinharken meer zekerheid krijgen inzake de duur van het huurcontract.
Echter lijkt 10+10 jaar ons veel te kort en onnodig veel druk te geven bij een kleine groep actieve vrijwilligers.
De voorgestelde plannen hebben tijd nodig om voor te bereiden, uit te werken en te implementeren.
Daarbij is het van cruciaal belang dat we de tijd krijgen om bij onze leden draagvlak te creëren en waar nodig onze leden en omwonenden actief te laten participeren bij het opstellen en realiseren van de plannen.
We stellen dan ook voor om de termijn op 15 jaar + 10 jaar te zetten.
Dit stelt ons als tuinpark in staat om de noodzakelijke hervormingen op een gedegen manier en voldoende draagvlak te implementeren.

Concreet
- Waarom is er gekozen voor slechts 10 jaar om tuinparken radicaal te transformeren
- Aan welke voorwaarden zal een nieuwe verlenging van 10 jaar zijn gekoppeld?
- Waarom kiezen we niet voor de 15 + 10 jr variant?

3. Indexering huurprijs en daaruit voortvloeiende huurverhoging

Er wordt in de zienswijze gesproken over een indexering van de huur.
Een grote groep tuinders maken zich hier grote zorgen over.
Want op dit moment is het tuinpark juist zo populair omdat het voor mensen met een grote en kleine portemonnee toegankelijk.
In de uitvoeringsstrategie wordt gelukkig ook gesproken over het feit dat de tuinparken bereikbaar moeten blijven voor iedereen.
Onze vraag is dan ook hoe de potentiële verhoging van de huur doorbelast gaat worden naar individuele tuinders.
En hoe zal de praktische uitvoering zijn om dit op een eerlijke manier doen waarbij tuinders met een laag inkomen of pensioen niet verjaagd dreigen te worden van hun tuinhuis omdat de lasten te hoog worden.

- Hoe wordt indexering vormgegeven?
- En hoe vertalen we dit door naar individuele huurprijzen?
- Hoe kunnen we onderscheid maken op basis van financiële draagkracht?
- Hoe zorgen we er concreet voor dat het tuinpark toegankelijk blijft voor iedereen, ongeacht inkomen of financieel reserveren?
- Hoe nemen we de huidige zorgen bij tuinders inzake de betaalbaarheid weg?

4. 20% openbare ruimte

In de stukken wordt gesproken over de wens om 20% van het tuinpark als openbare ruimte te ontsluiten.
Daarover hebben we een aantal vragen:

- Hoe komt deze berekening tot stand?
- Wordt de 20% openbare ruimte verrekend met de huurprijs?

5. Verruimde openingstijden en veiligheid

We zijn als tuinpark groot voorstander voor een openbare functie van ons park.
Echter wordt elk tuinpark elk jaar weer geteisterd door inbraken en insluiping.
Zeker bij de oudere bewoners is dit elke keer weer een nare ervaring.
Dit is ook de reden waarom er - hoe vervelend ook - bij elke park hekwerk en een poort geplaatst is.
Daarom is passende “passende handhaving en toezicht” van cruciaal belang.
Het is niet zo “dat doordat er meer ogen zijn de veiligheid toeneemt”.
Zeker met de verdere verruiming van openingstijden verwachten we een verdere toename van inbraken, insluiping en mogelijk andere vormen van criminaliteit.
De nieuwe plannen roepen bij - vooral de oudere tuinders - een gevoel van onveiligheid en onbegrip op.

- Hoe draagt de gemeente concreet bij aan de veiligheid van de tuinparken?
- Is de gemeente bekend met de hoeveel inbraken die nu plaatsvinden op de tuinparken?
- Wat wil de gemeente hier concreet aan gaan doen?

6. Vraagstuk afvalwater en grondkwaliteit

Elk jaar weer is er veelvuldig contact met het stadsdeel en de gemeente inzake de afvoering van afvalwater, de grondkwaliteit en noodzakelijk onderhoud aan sloten.
Concreet is het baggeren van deze sloten altijd een twistpunt aangezien de sloten in verbinding staan met sloten buiten het tuinpark waar sowieso nauwelijks onderhoud op plaatsvindt.
We zijn dan ook blij dat de gemeente meer verantwoordelijkheid wil nemen.
We vragen ons wel in hoeverre de gemeente zijn rol hier concreet ziet want tot op heden is deze zeer beperkt geweest.
Daarnaast wordt er de aanname gemaakt dat op ons tuinpark huishoudelijk afval geloosd wordt in een septictank.
Dit is niet correct. Het betreft hier enkel toiletwater.
Er wordt ook niet direct geloosd op het oppervlakte waren aangezien elk tuinhuis een overloop put heeft.
De gemeente zou eventueel een hylofytenfilter kunnen aanleggen.

- Hoe zal de gemeente concreet ons tuinpark ondersteunen ten aanzien van afvalwater en grondkwaliteit en specifiek baggerwerkzaamheden van de sloten op het park?

7. Financiering van de plannen

De uitvoeringsstrategie blinkt uit in ambitie maar de financiële realiseerbaarheid roept veel vragen op.
Zeker gezien de recente uitspraken van wethouder Ivens inzake de financiële beperkingen voor zijn eigen Groenvisie.
Wij maken ons dan ook zorgen of de inspanning om voldoende investeringen te initiëren daadwerkelijk voldoende zal zijn om deze plannen te implementeren.
Daarnaast vragen we ons niet af of deze plannen niet leiden tot een vrij aggresieve vorm van indexering van de huur.

- Hoe garandeert de gemeente voldoende financiële middelen en ondersteuning voor het realiseren van de uitvoeringsstrategie?
- Hoe draagt de gemeente zorg voor het feit dat de volkstuinders zelf niet opdraaien voor de kosten voor het realiseren van deze plannen?

Naar aanleiding onze zienswijze zien wij graag de antwoorden op bovenstaande vragen tegemoet.

We gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,


Maarten Naaijkens
Secretaris Tuinpark Rust & Vreugd

Paterslaan 10
1023 ZX Amsterdam