Parkeren in Hoofdgroenstructuur nabij ecozone Schellingwoude. Handhavingsverzoek aan DB


Daarnaast hebben wij er eerder op gewezen dat ecologisch gezien het hier een zeer belangrijke schakel betreft tussen de Schellingwouderscheg en Waterland: deze twee grotere aaneengesloten natuurgebieden zijn gescheiden door de A10. Landgebonden zoogdieren, amfibieën , insecten en andere soorten zijn voor de verbinding afhankelijk van de twee ecoducten, en de bermen die daar de toegang toe vormen. De bermen zijn daarnaast zelf een belangrijk biotoop, met zeldzame en kwetsbare soorten als hokjespeul, wepsen-, bijen- en Rietorchis. De Zuiderzeeweg, het ecoduct onder de A10 en de Liergouw zijn bovendien onderdeel van het Natuurwerk Netwerk Nederland.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natuurnetwerk_Nederland_NNN

Graag wijzen wij erop dat de parkeerproblemen eerder voorzien zijn door de TAC, in adviezen uitgebracht nav de vergunningsaanvraag tbv de jachthaven.

Preadvies nautisch kwartier Schellingwouderdijk, 18 september 2013

Dat betreft een negatief advies. Niet inpasbaar in Hoofdgroenstructuur. Initiatief kan schade berokken aan HGS vanwege publiek- en verkeeraantrekkende werking. Daarbij wordt opgemerkt dat 'het hier om het het type ‘Ruigte Struin natuur’ gaat, de zwaarste waardering van natuurwaarde in de HGS, waarbij afstand tot de stad en stedelijkheid wezenlijk is.'. Het nautisch kwartier ligt zelf niet in de HGS, maar is voor toegankelijkheid en inclusief parkeren afhankelijk van de HGS. ‘Met name het parkeren vormt een cruciaal punt. Het risico bestaat dat de parkeerdruk komt te liggen op de directe nabijheid van het nautisch kwartier en in de daar aanwezige Hoofdgroenstructuur. Dit achten wij voor de HGS volstrekt onwenselijk en volgens de richtlijnen ook niet-inpasbaar.’

https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur/Downloads/Schellingwouderdijk%20-%20DEF%20nautisch%20kwartier%20-%202013-09-18.pdf

Dit advies is gevolgd door een advies, dd 5 februari 2014. Daarin wordt o.a. opnieuw gevraagd om een parkeerplan, en uitwerking van de realisatie daarvan.

https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur/Downloads/Schellingwouderdijk%20DEF%20nautisch%20kwartier%205%20februari%202014.pdf

Inmiddels blijken de zorgen van de TAC bewaarheid. De jachthavenbeheerder adverteert met ‘gratis parkeerruimte voor de deur’. E.e.a. lijkt ook een aanzuigende werking te hebben op andere parkeerders: toeristen, bewoners van de Sluisbuurt aan de overzijde van het IJ, langparkeerders en andere recreanten.

Witte strepen langs de weg zijn slecht zichtbaar. 

Handhaving zegt dat parkeren in de berm mag, ook al heeft deze natuurbestemming en is het onderdeel van de groenstructuur als mede tot voor kort de mooist groene poort Noord in.  Inmiddels wordt wel er bovenop de hokjespeul en bijenorchis  geparkeerd. 

https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur/

In Schellingwoude hebben bezorgde bewoners destijds in menig zienswijze al aangegeven dit gevolg door het verlenen van de vergunning voor de jachthaven te voorzien.  

Wij lezen op de website van de jachthaven dat deze wil uitbreiden met een restaurant en zeilschool. Deze activiteiten zullen nog meer verkeer/ parkeer aantrekken. Er zal weinig over blijven van de  

meest aantrekkelijke natuurlijke en reactieve ingang Noord in. 

We grijpen weer even terug naar de de Hoofdgroenstructuur: ‘hierin zijn de gebieden opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Woningbouw, werkge­relateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen, zijn niet in overeenstem­ming met de doelstellingen van de structuur­visie. Ingrepen die de recreatieve gebruikswaarde en/of de natuurwaarde of andere functies van het groen verhogen, worden juist gestimuleerd.’

Wij doen beroep op de morele plicht zorgvuldig om te gaan met deze cruciale bermen die de doorstroom van natuur van Waterland en Noord faciliteren moeten en ook met de unieke waarde van de aantrekkelijkheid van dit cultuur historische gebied voor daadwerkelijke, niet destructieve natuurrecreatie. 

Wij doen graag opnieuw een handhavingsverzoek, en zouden daarnaast graag een reactie krijgen op hoe het bestuur deze parkeerproblemen in de HGS beoordeelt en welke oplossingen zij op korte en lange termijn ziet, met in achtneming van 

Wij hopen op spoedige actie,

Met vriendelijke groet,

Floor Hallema, Joost Janmaat en Peter Wouterse

Groene Longen

Aandacht recentelijk in de media voor dit probleem leest u via: 

Parool en AD 

https://www.ad.nl/amsterdam/boompjes-tegen-wildparkeerders-bij-schellingwoude-je-parkeert-toch-ook-niet-op-de-hoge-veluwe~a1d821f1/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR2LJw_j0V1GWLoRn-4oXbCq-40MP2HnQfQi5jjoP0nBDh3JSssQciwIB5k

Rodi:

https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/260858/bewoners-in-actie-tegen-wildparkeren